Jiu-Jitsu

  • Dennis Sarnoch Sektionsleiter Jiu-Jitsu, Trainer Jiu-Jitsu, 2. Kyu Jiu-Jitsu/WJJF
    Telefon: 0173-2364693
  • Tommy Fuchs Stellv. Sektionsleiter Jiu–Jitsu, 1. Kyu Jiu–Jitsu/WJJF
    Telefon: 0162-4293904